• ประวัติ โรงเรียนสุทธสิริโสภา
  • ประวัติโรงเรียนสุทธสิริโสภา
    โรงเรียนสุทธสิริโสภาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2507 เดิมชื่อว่าโรงเรียนสันติราษฏร์ชายแดน ทำการสอนโดยตำรวจตระเวนชายเดนหมวด 418 ค่ายเสนีย์รณยุทธ เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 - ป. 4 ต่อมา พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยพระราชทานทุนมาสร้างโรงเรียน โดยมีชาวบ้านร่วมช่วยเหลือ    สร้างเสร็จเดือนเมษายน 2511 สมเด็จพระบรมราชชนนีได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนโดยพระองค์เองทรงพระราชทานนามว่า "โรงเรียนสุทธสิริโสภา" จนปี พ.ศ. 2515 ตำรวจตระเวนชายแดนได้โอนให้องค์การบริหารจังหวัดหนองคาย โดยมีนายแก้ว พรมสูตร มาบรรจุครูสายผู้สอน จนวันที่ 15 มิถุนายน 2515 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้ส่งนายเฉลิม สินธิสุทธิ์    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนสุทธสิริโสภาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนแบบสหศึกษา ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อรองรับพื้นที่เขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 11 และบ้านโนนเรียง หมู่ที่ 3   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
    นายไพบูลย์  โสภากุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2024-05-30 09:08:22 น.

โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]