• พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนสุทธสิริโสภา
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

  2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ค่านิยมอันดีงาม สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

  2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ

  3. ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  5. ผู้เรียนให้มีจิตสำนึก ค่านิยมที่ดีงาม สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-07-25 11:15:47 น.

โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]