• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนสุทธสิริโสภา
  •  มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสำนึกค่านิยมอันดีงาม สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-07-25 11:11:15 น.

โรงเรียนสุทธสิริโสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0800062278 อีเมล์: 43020141@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]